Εικονογράμματα CLP

Ο παρόν οδηγός τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 10 Νοεμβρίου 2021.

Εικονογράμματα CLP

Τι σημαίνει;

– Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
– Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
– Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
– Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
– Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
– Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
– Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα
– Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
– Βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καταστρέφοντας το όζον στην ανώτερη ατμόσφαιρα

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε :

Απορρυπαντικά καθαρισμού, καθαριστικά τουαλέτας, ψυκτικό υγρό

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης :

– Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
– Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
– Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Σε περίπτωση κατάποσης:

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ( 210 – 7793777 ) ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

– Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

– Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
– Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Tι σημαίνει;
– Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης
– Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα
– Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής
– Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
– Τοξικό σε επαφή με το δέρμα
– Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε :

Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, μεθανόλη

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

– Πλύνετε… σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
– Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Σε περίπτωση κατάποσης:

– Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ( 210 – 7793777 ) ή γιατρό.
– Ξεπλύνετε το στόμα .
– Να Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη
– Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
– Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

– Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι
– Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
– Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
– Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
– Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο
– Φοράτε μέσα προστασίας της αναπνοής

Σε περίπτωση εισπνοής:

– Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
– Φυλάσσεται κλειδωμένο

Τι σημαίνει;
– Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
– Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε
– Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, βενζίνη, τερεβινθέλαιο

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης
– Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
– Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

Τι σημαίνει ;

– Απαγορεύεται η χρήση των προϊόντων από εγκύους

Τι σημαίνει;
Εύφλεκτο – Πολύ εύφλεκτο

Τι σημαίνει ;
Διαβρωτικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο